Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

EK zahajuje veřejné konzultace ke kulturním a tvůrčím odvětvím

Evropská komise zahájila proces veřejných konzultací k tzv. Zelené knize/Green Paperu na téma Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Cílem procesu konzultací je zohlednění otázek a témat, která ovlivňují kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě a to od podmínek pro podnikání v oblasti kulturních a tvůrčích odvětví po potřebu otevření společného evropského kulturního prostoru. Ten by se mohl projevit například v rozvoji dovedností či propagaci evropských tvůrců na globálním poli. Konzultace jsou otevřeny jak pro občany Evropské unie, jednotlivé organizace, národní, regionální a místní veřejnou správu tak pro evropské instituce a asociace z oblasti kulturních a tvůrčích odvětví.  Podněty občanů a organizací získané v průběhu procesu konzultací by měly pomoci ušít na míru politity a podpůrné programy EU, které se dotýkají kulturních a kreativních odvětví. Konzultace ke  Green Paperu jsou otevřeny do 30. července 2010. 
Zelená kniha
Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví

V posledních desetiletích se světový pokrok zrychluje. Nástup nových technologií a zvýšená globalizace znamenaly v Evropě i v ostatních částech světa prudký obrat od tradiční průmyslové výroby ke službám a inovacím. Tovární haly jsou postupně opouštěny a jejich výrobu nahrazují aktivity tvůrčích společenství, pro které je surovinou představivost, schopnost tvořit a inovovat.

V tomto nové digitálním hospodářství nehmotné hodnoty stále častěji ovlivňují hodnoty hmotné, neboť spotřebitelé hledají nové a obohacující „zkušenosti“. Novým faktorem konkurenceschopnosti je nyní schopnost vytvářet sociální zkušenosti a sociální sítě.

Pokud si chce Evropa v tomto měnícím se globálním prostředí udržet konkurenceschopnost, musí vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby nová podnikatelská kultura podporovala kreativitu a inovace. Kulturní a tvůrčí odvětví skrývají mnoho nevyužitého potenciálu pro podporu růstu a pracovních míst, čehož můžeme dosáhnout, a znovu uchopit budoucnost pevně do rukou, jestliže stanovíme nové mechanismy inteligentního, udržitelného, globálního růstu, a jestliže do těchto zdrojů budeme investovat. Budoucí prosperita z velké části závisí na tom, jak využijeme zdrojů, znalostí a kreativity k podpoře inovací. Musíme využít bohatost a rozmanitost evropských kultur a hledat nejenom nové způsoby tvorby přidaných hodnot, ale také nové způsoby společného soužití, sdílení zdrojů a využívání toho, co nám přináší naše rozmanitost.

K řešení těchto problémů lze využít potenciálu evropských kulturních a tvůrčích odvětví, a přispět tak k rozvoji strategie Evropa 2020 a k některým jejím stěžejním iniciativám, jako jsou Inovace v Unii, Digitální program pro Evropu, boj se změnou klimatu, Program pro nové dovednosti a pracovní místa nebo Průmyslová politika pro věk globalizace. Mnoho nedávno provedených studií4 ukázalo, že v čele kulturních a tvůrčích odvětví stojí vysoce inovativní společnosti s obrovským hospodářským potenciálem a že tato odvětví patří mezi ty nejdynamičtější sektory v Evropě: k HDP Evropské unie přispívají 2,6 %, mají vysoký potenciál růstu a poskytují kvalitní pracovní místa pro přibližně 5 milionů lidí ve všech 27 členských státech EU.

Příklady otázek, kterým se Zelená kniha věnuje resp. na které hledá odpovědi a které jsou zaměřené jak na jednotlivce tak místní veřejnou správu či asociace kulturních a kreativních odvětví:

Jak otevřít prostor pro experimentování, inovaci a podnikání v kulturních a tvůrčích odvětvích a jak tyto činnosti lépe podpořit? A především: jak zvýšit přístup ke službám ICT při kulturních a tvůrčích činnostech a pro kulturní a tvůrčí činnosti a jak zlepšit využívání jejich kulturního obsahu? Jak se mohou informační a komunikační technologie stát hnacím mechanismem nových obchodních modelů pro některá kulturní a tvůrčí odvětví?

Jak lze podpořit partnerství mezi uměleckými a průmyslovými školami a podnikatelskou sférou, aby se tak podpořila podnikatelská inkubace, mladé podniky a podnikání samo, a také rozvoj dovedností?
Jak lze na úrovni EU podpořit „peer coaching“ v kulturních a tvůrčích odvětvích?


Jak lze podpořit soukromé investice a zlepšit přístup kulturních a tvůrčích odvětví k finančním zdrojům? Mají finanční nástroje na úrovni EU přidanou hodnotu a mohou podpořit a doplnit úsilí vynakládané na vnitrostátních a regionálních úrovních? Pokud ano, jak?

Jak lze zlepšit připravenost kulturních a tvůrčích odvětví na investice? Jaká specifická opatření by měla být přijata a na jaké úrovni (regionální, vnitrostátní, evropské)?


Jak lze posílit integraci kulturních a tvůrčích odvětví do strategického regionálního/místního rozvoje? Jaké nástroje a partnerství vyžaduje integrovaný přístup?

další otázky viz. Green Paper

Green Paper v češtině ke stažení zde

Stránka konzultací s příslušnými registračními formuláři

 

Co je Green Paper ?

Komisí vydávané Zelené knihy jsou dokumenty, které mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu. Tyto konzultace mohou následně vyústit v publikování Bílé knihy, která na základě výsledků debaty již předkládá praktické návrhy pro uskutečnění konkrétní akce. Green Paper v anglosaském právním řádu je prvním krokem ke změně zákona. 

 

(10.05.2010) ZDROJ: Evropská komise
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.