Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace VIA - komunitní granty na podporu obnovy krajiny, péči o životní prostředí i drobné památky

ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA vyhlásila druhý ročník grantového programu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů - velké komunitní granty". V jeho rámci podpoří ČSOB tři vybrané velké projekty, které se budou zabývat obnovou krajiny a péčí o životní prostředí. Každý z vítězných projektů získá částku 300 tisíc korun. Celkově tedy bude rozděleno 900 tisíc korun. Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod. Nezbytnou podmínkou pro přijetí jakéhokoliv projektu do soutěže je, aby se týkal pouze lokality situované ve volné krajině, to znamená mimo zastavěné části obce či města, a současně aby měl výrazně pozitivní komunitní dopad. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 30. září 2010. 

Evropská kulturní nadace: granty na podporu spolupráce v oblasti umění

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti od vzájemně spolupracujících nezávislých kulturních a uměleckých organizací na téma mezinárodní přeshraniční spolupráce. Podpora bude poskytnuta projektům, které přinášejí nový způsob porozumění myšlenkám Evropy a lidem přicházejících z různých kulturních prostředí. V oblasti mezinárodní spolupráce podpořila ECF roce 2009 v celkem 26 projektů z předložených 423 žádostí. Vybrané projekty přicházely s netradičními příběhy, novými nápady či vizemi. Příkladem může být počítačová hra Frotiers, která dává hráčům a hráčkám zakusit migraci z jednoho místa do jiného. Granty jsou udělovány na období 18ti měsíců, půměrná částka je 15 000 Euro, max. 30 000 Euro. Uzávěrka pro předložení projektů je 6. září 2010.

Erste Foundation -podpora přednášek na VŠ - historie umění od 60. let po současnost

Erste Foundation otevírá výzvu k předkládání projektů v rámci svého mezinárodního programu Patterns zaměřeného na výzkum nedávné historie umění střední a východní Evropy, ale také na bádání v oblasti kulturních studií a společenských věd. Nadace má zejména zájem podpořit kurzy, které doposud nebyly realizovány. Podpora směřuje ke grantům na rozjezd nových přednáškových kurzů na veřejných VŠ ve střední a východní Evropě s akcentem na vizuální umění a kulturu od 60. let po současnost. Jeden kurz může obdržet grant ve výši cca 115.000,- Kč (4434 Euro). Tato podpora zahrnuje také přípravné cesty do zahraničí a nákup literatury. Dále je možné žádat peníze i na hostující přednášející v kurzu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 7. března 2010.

Documentary Fund Sundance Institutu přijímá žádosti o grant ještě 10 dní

California, USA Cílem Documentary Fund Sundance Insitutu je podporovat americké a mezinárodní dokumentární filmy, které se zabývají problematikou lidských práv, svobody projevu, občanských svobod a zkoumáním klíčových témat současnosti. Granty jsou udělovány ve dvou kategoriích: "Development grant do 20.000 USD" podporují filmaře ve fázi přípravných prací na film. Druhou kategorií jsou tzv. "Production and Post-Production grants". Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 9. února 2010.

Nadace pro současné umění Praha: granty na rok 2010

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 18. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2010. Grant  jsou udělovány na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci, na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru a  na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. Uzávěrka grantů je 31. ledna 2010.

Filmová nadace příjem žádostí v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijímá v součásné době žádosti v kategorii a)literární příprava u celovečerních hraných filmů, s tím, že uzávěrka pro předložení konkrétního projektu je 31. března 2010.

EAJC granty pro vizuální umění a performing arts

Paříž, Francie Evropská asociace pro židovskou kulturu podporuje práci, která se zabývá reflexí židovské zkušenosti a podněcuje rozmanitost názorů a forem uměleckého vyjadřování. Asociace vyhlašuje grantový program na podporu vizuálních umění, konkrétně výstavních projektů z oblasti fotografie, malby, sochy a electronického umění. Ty mohou obdržet až 5000 Euro. Tohoto programu se mohou zúčastnit umělci s minimálně 2 letou praxí nikoli studenti. V programu věnovaného performing arts je možné získat maximálně 10.000 Euro na podporu tvorby nové divadlení hry, originální divadelní adaptace literárního díla či nového choreografického nastudování. Dalším tématem v rámci programu performing arts je podpora skladeb nové hudby.  Zde je možné získat podporu v maximální částce 5000 Euro. Uzávěrka pro předložení žádostí do obou programů je 1. října 2009.

Komunitní nadace Euroregionu Labe výzva k předkládání projektů

Předmětem 16. otevřeného grantového kola je podpora udržitelnosti veřejně prospěšných aktivit malých a začínajících neziskových organizací a to v tématických oblastech kultura a umění, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, sociálně zdravotní péče a volná témata. Upřednostňovány budou předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 3 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu projektů realizovaných na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Maximální výše nadačního příspěvku je 20. 000 Kč. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2009.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.