Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Filmová nadace: literární příprava celovečerních hraných filmů

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio podporuje českou audiovizuální tvorbu a tvůrčí osobnosti především v oblasti literární přípravy (tzn. autory původních námětů a scénářů) pro celovečerní hrané filmy či díla televizní dramatické tvorby. Uzávěrka pro děl literární přípravu (tzn. námětů a scénářů) celovečerních hraných filmů je 31. března 2012, druhá uzávěrka pro tuto kategorii je 30. září 2012.
 

Ústecká komunitní nadace: 21. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací z oblasti kultury a umění, sociálně zdravotní oblasti, vzdělávání, životního prostředí a volné tématiky. Upřednostňovány budou předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu projektů realizovaných na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Uzávěrka příjmu žádostí je  29. března 2012.

Grant Husovy nadace pro rok 2012/2013

Vzdělávací nadace Jana Husa proto vypisuje otevřený grantový program pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory. Staví tak na zkušenosti, že možnost  pracovišť a badatelů získat pro projekt tohoto typu podporu standardními cestami je značně omezena. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

Evropská kulturní nadace: granty na podporu spolupráce v oblasti umění

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti od vzájemně spolupracujících nezávislých kulturních a uměleckých organizací na  téma mezinárodní přeshraniční spolupráce. Podpora bude poskytnuta projektům, které posilují rozmanitost,  redukují exluzi a konflikty mezi lidmi přicházejícími z různých kulturních prostředí.  V roce 2011 získaly tento tip podpory projekty z České republiky Be as one poem od vydavatelství Větrné mlýny, Home: Scape od Teatru Novogo Fronta a další. Granty jsou udělovány na období 18 - 24 měsíců, půměrná částka je na projekt je 15 000 Euro, max. 30 000 Euro. Žádosti o grant je možné předkládat od 20. února 2012 do 2. května 2012.

Harpo Foundation grantová výzva 2012 pro neznámé umělce a umělkyně

Los Angeles, USA  V roce 2012 podpoří rodinná nadace Harpo Foundation (zal. 2006) tvorbu konkrétního díla od vizuálního umělce/umělkyně či tvůrčího týmu, který dosud patří v oblasti vizuálních umění mezi neobjevené umělce/umělkyně. Dílo může mít podobu instalace, veřejné intervence, rezidenčního pobytu či výstavy. Ročně podpoří Harp Foundation 10 - 15 grantů. Ty mohou být předloženy přednostně organizacemi zastupujícími či spolupracujícími s konkrétními umělci či umělkyni. Výběrový proces je dvoukolový. Uzávěrka pro předložení projektového záměru (letter of inquiry) je  15. února 2012.

Nadace Český literární fond granty a stipendia v roce 2012

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2012“, kde mohou získat nadační příspěvky právnické a fyzické osoby na podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická a rozhlasová tvorba, filmová a televizní tvorba, publicistika i začínající
výkonní umělci.V roce 2012 patří do podporovaných okruhů literatura, dramatická tvorba, publicistika a věda. Uzávěrka pro cestovní stipendia vědeckých pracovníků jsou na 23. března a 31. srpna 2012. Uzávěrka přihlášek do nadačního programu  pro rok 2012 je dne 17. února 2012.

Program překlenovací pomoci „3P“

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 1. výběrové kolo IV. výzvy Programu „3P“ Návratné nadační příspěvky jsou poskytovány na předfinancování projektů neziskových organizací, podpořených z vybraných veřejných zdrojů a realizovaných v České republice. Žádat  o návratný nadační příspěvek mohou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy pracující především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání, lidská práva a multikulturní společnost a ochrana životního prostředí. Uzávěrka příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 4. ledna 2012 v 16:00 hodin.

 

Nadace pro současné umění granty na rok 2012

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 20. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2012. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2012 bude výnos z příspěvku NIF. Uzávěrka pro odevzdání žádostí je 31. ledna 2012
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.