Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Legislativa

Britští umělci startují kampaň za digitální práva

Stovky britských umělců (mezi jinými i skupiny Radioheads, The Verve, Kaiser Chiefs, Kate Nash, Annie Lennox aj.) podepsali členství v nově vzniklé organizaci Featured Artists´Coalition (FAC). Cílem organizace je vést kampaň za ochranu práv hudebníků a výkonných umělců. K desátému říjnu se členy koalice stalo 500 umělců. Nová organizace chce prosazovat konkrétní legislativní změny v zákonech regulujících hudební průmysl a způsob, jakým se v hudebním průmyslu podniká tak aby, umělci byli vždy majiteli hudby, kterou vytvořili; aby všechny smlouvy mezi umělci a smluvními stranami byly uzavírány spravedlivě a transparentně; aby uživatelé práv měli povinnost dbát na práva tvůrce a museli vždy transparentně vysvětlit způsob, jakým smlouva zavazuje tvůrce a jak bude umělcova tvorba v budoucnu využivána. FAC bude v případě nutnosti poukazovat na nezákonnou praxi a požadovat, aby se hudební společnosti radily s umělci na všech úrovních. FAC bude umělcům poskytovat právní poradenství v oblasti optimálního využití jejich práv v konkrétní situaci.

Teze k novému zákonu o veřejně prospěšných organizacích

Ministryně pro lidská práva a menšiny a předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Džamila Stehlíková představila teze k novému zákonu o veřejně prospěšných organizacích. K nim se může veřejnost vyjádřit v průběhu měsíce října. Zákon, na jehož přípravě spolupracují zástupci některých nestátních neziskových organizací, Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odborníci na české a evropské právo a legislativu a představitelé veřejné správy, má definovat veřejně prospěšnou organizaci a sjednotit pravidla a podmínky, za kterých jsou poskytovány veřejné prostředky. Připomínky k tezím třeba zaslat do 30. října 2008.

Občanský zákoník - připomínkové řízení

V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu občanského zákoníku. Návrhem se znovu sjednotí soukromé právo hmotné, což ve svém důsledku povede ke zrušení výrazné části obchodního zákoníku (zejména v oblasti sjednocení závazkového práva), celého zákona o rodině, zákona o sdružování občanů, zákona o pojistné smlouvě a zákona o nadacích a nadačních fondech. V tomto připomínkovém řízení se k návrhu můžete vyjádřit i Vy, a to prostřednictvím elektronické pošty do 31. srpna 2008.

Příprava nového herního zákona

Do konce roku 2008 má ministerstvo financí předložit věcný záměr nového herního zákona. V současné době jde z loterií, výherních hracích přístrojů a dalších (kurzové sázky, bingo, kasina a další) 6-20 % zisku na veřejné účely, tedy i na kulturu. Podle údajů ministerstva financí jde na prospěšné účely z her 2 miliardy ročně. Pro srovnání jde o třetinu veškerých státních dotací nestátnímu neziskovému sektoru, které předtavují 6 miliard ročně. Současný zákon však nedefinuje veřejnou prospěšnost a nejsou veřejně dostupné informace, kam tyto peníze jdou a jak byly využity. I vy se můžete zúčastnit diskuze k přípravě nového zákona, kterou facilituje společnost Ernst & Young.

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijata vládou ČR

Dne 11. července 2007 doporučila vláda prezidentu republiky podepsat po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky listinu o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a zaúkolovala ministra kultury zdůvodnit Úmluvu v Parlamentu ČR. Česká republika je jednou z posledních zení Evropské unie, která tuto Úmluvu ratifikuje. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty ohledně kulturní diversity. Text, který je součástí mezinárodního práva je základem nového pilíře světového řízení oblasti kultury. Parlament přijetí smlouvy schválil dne 12. srpna 2008, Senát však přijetí smlouvy zamítl dne 28. srpna 2008 - doporučujeme stenozáznam z diskuze. Po opětovném projednání smlouva vešla v platnost až v roce 2011.

Daňová reforma již nezohledňuje knižní trh

V rámci navrhované daňové reformy má být zvýšena daň z přidané hodnoty na knihy a časopisy ze současných 5 % na 9 %. Nižší sazba daně, případně nulová daň je běžná ve většině evropských zemí, neboť je chápána nejen jako podpora knižního trhu. Důvody snížení či osvobození od této daně mají své ukotvení i v základním lidském právu, které zaručuje každému se svobodně a bez cenzury, tedy i ekonomické, vyjadřovat ke všem věcem. Přinášíme podrobnější informaci, jak to s touto daní vypadá v zemích Evropy: z 34 zkoumaných států Evropy má naprostá většina sazbu DPH z knih nižší než 9 %, z toho 10 zemí má daň nulovou

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů nabude účinnosti

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů vejde v platnost za tři měsíce po podpisu prvních 30 zemí, což se stalo po společném podpisu 12 zemí Evropské unie dne 18. prosince 2006. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty ohledně kulturní diversity. Text, který je součástí mezinárodního práva je základem nového pilíře světového řízení oblasti kultury. Úmluva posiluje spolupráci na mezinárodní úrovni a to prostřednictvím výměny názorů a nejlepších praxí v oblasti veřejných politik, které přispívají k rozmanitosti kultur. Smlouvu nyní podepsala Kanada, Mauritius, Mexiko, Rumunsko, Bulharsko, Monako, Bolivie, Djibouti, Chorvatsko, Togo, Bělorusko, Madagascar, Burkina Faso, Moldávie, Peru, Guatemala, Senegal, Equador, Mali, Albáne, Kamerun, Namibie a Indie. Ze zemí EU to jsou Rakousko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Luxemburg, Malta, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Ministerstvo kultury České republiky v prosinci vytvořilo pracovní skupinu pro přípravu ratifikačního procesu v ČR, který se má uskutečnit v roce 2007. Úmluva bude projednána oběma komorama Parlamentu a má být podepsána prezidentem ČR.

EUobserver: Focus in creative Rights

Nezávisle provozovaný online magazin EUobserver.com vydávaný belgickou neziskovou organizací zahájil 19. září 2006 provoz rubriky Focus in creative Rights - zaměřeno na práva tvůrců. Rubrika by měla být rozšiřována do konce roku 2006 a reflektovat skutečnost, že digitální nakladatelské podnikání se brzy stane multibilionářským evropským trhem, na kterém umělci, konzumenti, nakladatelé a počítačové společnosti bez servítků bojují o jeho regulaci. Ve zvláštní rubrice bude EUobserver zkoumat připravovanou legislativu Evropské unie a vyjednávání mezi klíčovými hráči.

<předchozí 1 2 3 4 5 další >
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.