Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Legislativa

Vláda přijala novelu zákona o obecně prospěšných společnostech

Dne 27. 7. 2009 vláda ČR na svém jednání schválila novelu zákona o obecně prospěšných společnostech, kterou připravil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, je právním předpisem, který umožňuje fungování jednoho z typů právnických osob, které jsou zahrnovány do neziskového sektoru. Zpracování návrhu novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, si vyžádala především potřeba aplikační praxe. Zpracování této novely má také vztah k vládnímu návrhu Občanského zákoníku, který předpokládá, že obecně prospěšné společnosti budou do budoucna nahrazeny ústavy a zákon č. 248/1995 Sb. bude zrušen. Již existující obecně prospěšné společnosti se však i nadále budou řídit zrušeným zákonem č. 248/1995 Sb. I proto je třeba tento právní předpis novelizovat tak, aby vhodněji upravoval práva a povinnosti 1.700 v současné době zapsaných obecně prospěšných společností, protože po jeho zrušení již tato možnost nebude.
 

Creative Commons licence i pro české umělce

Obrázek k článku: Creative Commons licence i pro české umělce
Sdílení a šíření dat v prostředí internetu bude od poloviny dubna 2009 jednodušší také v České republice. V platnost byla uvedena česká verze licence Creative Commons.  která je nástrojem napomáhajícím nacházet rovnováhu mezi situací, kdy autor dává plně k dispozici vytvořené dílo a nemá nad jeho šířením kontrolu a kompletní copyrightovou ochranou díla. Celkem šest typů licence CC je k dispozici těm autorům vizuálních děl, fotografií, hudby pro radost, přednášek či krátkých videí, kteří chtějí,  aby se jejich práce volně a bezplatně používala, šířila, upravovala či překládala například pro vzdělávací účely. Individuální autorství zústává dle licenčních podmínek  Creative Commons zachováno. Na přizpůsobení licencí českému právu se podílela Národní knihovna ČR, Filozofická fakulta UK, Iuridicum Remedium i Ministerstvo kultury ČR.  Dosud chybějící českou verzi se tým tvořený právníky, knihovníky, IT specialisty a umělci rozhodl vytvořit především proto, aby v Česku rozhýbal diskusi o svobodné kultuře a nových přístupech ke správě autorských práv v prostředí internetu. „Creative Commons nikomu neupírají autorská práva, ale nevyhovující  koncept typu všechna práva vyhrazena rozšiřuje na flexibilnější některá práva vyhrazena,“ vysvětluje profesor Lawrence Lessig, duchovní otec myšlenky svobodné kultury.

Slavnostní uvedení české verze licencí Creative Commons

Obrázek k článku: Slavnostní uvedení české verze licencí Creative Commons
Dne 16. 4. 2009 budou na serveru organizace Creative Commons oficiálně spuštěny české licence Creative Commons. Od tohoto dne budou mít čeští autoři možnost svá díla vystavit pod českou verzi licence, vytvořenou v národním jazyce a v maximálním souladu s českým autorským právem. Tisková a diskuzní konference uvedení české verze licencí Creative Commons je součástí festivalu Multiplace.

Výtvarní umělci - daně, pojištění sociální, pojištění zdravotní v r. 2009

V roce 2009 došlo proti roku předešlému v postavení výtvarných umělců jako osob samostatně výdělečně činných k jediné, ale zásadní změně; ta se netýká ani daní, ani zdravotního pojištění, ale sociálního zabezpečení. Zanikla možnost prohlásit autorskou činost za soustavnou nebo nesoustavnou a v případě nesoustavnosti se tak vyvázat z povinností vůči České správě sociálního zabezpečení. Každý, kdo je činný podle autorského zákona, byť je současně zaměstnán, nebo je ve starobním důchodu apod. je povinen - pokud již tak neučinil v předešlých létech - se do 8. února 2009 na správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště zaregistrovat, přesněji podat na předepsaném tiskopise "Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti"; tam obdrží Identifikační lístek OSVČ a svůj variabilní symbol. Tím letos nově vzniklá povinnost končí a další důsledky se projeví až po podání daňového přiznání za rok 2009 v roce 2010.

Vláda projednala teze věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

Na prvním lednovém jednání vlády vzal Topolánkův kabinet na vědomí teze věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, jak je předložila ministryně Stehlíková. Tento zákon má zvýšit společenskou prestiž organizací pracujících ve veřejném zájmu, a to zejména zlepšením podmínek jejich financování. Vláda také schválila koncepci rozvoje neziskového sektoru.

Státní fond kultury ČR má být zákonem zrušen

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR začne 25. listopadu 2008 projednávat vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury ČR (SFK). Důvodová zpráva k předkládanému zákonu mimo jiné říká: "Finanční prostředky Fondu, není možné v současné době použít k podpoře české kultury kromě jiného z toho důvodu, že...poslaneckou sněmovnou PČR není zvolena Rada Fondu, která o způsobu a výši podpory rozhoduje.", přičemž funkční období poslední Rady SFK skončilo v roce 2006. V rámci návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 je předkládán i rozpočet SFK, jehož plánované příjmy pro příští rok jsou ve výši 34 milionů korun. Státní fond kultury se proslavil neúspěšnou Lotynkou, která jej v roce 1994 fatálně zadlužila.

Hrozí zánik malým neziskovkám?

Zatím mizivé množství připomínek došlo k věcnému záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, který navrhuje Rada vlády pro NNO. Přitom hrozí, že prosazení tohoto záměru by vedlo s velkou pravděpodobností k zániku mnoha malých neziskových organizací. Asociace nestátních neziskových organizací v ČR proto svolala na čtvrtek 23. října celostátní setkání NNO.

Creative Commons konference a anti-copyright hysteria.sk

DigiLab AVU pořádá 4. listopadu 2008 od 17:00 do 22:00 v BIO OKO konferenci na téma Creative Commons. Konference je koncentrované představení tří pohledů na možnost (ne)licencování děl v českém právním prostředí. Jednotlivé příspěvky detailně seznámí modulárnost licencí Creative Commons (CC) a Open source licencí. Zakladatelé české Wikipedie nám přiblíží své zkušenosti s licencováním obsahu a plánovaný přechod ke CC, dále uvedeme překlad Free Culture od Lawrence Lessiga a večer uzavře kontroverzní přístup ke copyrightu sdružení hysteria.sk. Vstup na konferenci je volný.
<předchozí 1 2 3 4 5 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.