Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Státní fond kultury zrušen nebude

Vzhledem ke shodě parlamentních stran na zachování Státního fondu kultury (SFK) bylo 20. září 2009 rozhodnuto, že SFK zrušen nebude. Návrh na zrušení SFK byl zastaven ve třetím čtení Poslanecké sněmovny parlamentu a nyní se rozhodlo o zpětvzetí původního návrhu bývalého ministra Václava Jehličky, který inicioval celý proces zrušení tohoto fondu. Současný ministr kultury Václav Riedlbauch naopak podal návrh na zvolení nových členů rady SFK a hledá možnosti jeho revitalizace, v s souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013, kterou vláda schválila v roce 2006.

Teze Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016 k diskuzi

Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury ČR předkládá k diskusi základní teze Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016. Zpracování „Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu“ vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR z června 2009 a Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 z roku 2006. Koncepce je vypracována v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 3.ledna 2001 č.10 k návrhu Metodiky střednědobých koncepcí. K materiálu je možné se vyjádřit na diskusním fóru.

Rada pro umění jednala o rozpočtu, státní opeře a koncepci účinnější podpory umění

Poradní sbor ministra kultury, Rada pro umění složená z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva, se 8. září  2009 sešla na svém druhém zasedání. Rada se zabývá klíčovými tématy podpory a rozvoje umění v Česku, předkládá svá doporučení přímo ministru kultury. Václav Riedlbauch se zasedání krátce zúčastnil, aby se mimo jiné vyjádřil k rozpočtovému výhledu na rok 2010. „Výhled rozpočtu ve střednědobém horizontu není úplně pozitivní. Zejména růst mandatorních výdajů po roce 2010  omezuje možnosti ministerstva v oblasti podpory kulturních aktivit. Bude  na mém nástupci, aby se touto problematikou intenzivně zabýval a hledal další možnosti navýšení těchto prostředků,“ řekl ministr členům Rady. Nicméně, jak situaci komentovala Marta Smolíková, předsedkyně Rady „Návrh rozpočtu ministerstva kultury pro příští rok je krácen, ale proporčně. Za velmi důležitou považujeme podporu živého umění a s tou návrh počítá, přičemž Rada připomněla potřebnost podpory v regionech a mezinárodní spolupráce,“

Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008

Obrázek k článku: Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008

V pondělí 20. července 2009 vláda projednala Zprávu o stavu romských komunit v ČR za rok 2008, která vzbudila velkou pozornost médií, neboť při příležitosti jejího projednání ministr Kocáb varoval, že "současná ghetta se můžou změnit ve slumy, pokud místní samosprávy nezačnou sociální vyloučení některých Romů urychleně řešit". Institucionální rámec romské integrace spoluvytváří i ministerstvo kultury. Zpráva jako jednu z klíčových oblastí romské inkluze uvádí rozvoj romské kultury a jazyka, přičemž konstatuje, že "romská kultura je předmětem bádání uzavřeného kruhu odborníků a příznivců. Doposud nebyla dostatečně představena na veřejných místech, v masmediích i na půdě kulturních a vzdělávacích institucí" a dodává, že "výzkumy týkající se Romů tradičně spočívaly ve studiu romštiny, nahrávání orální historie a sběru etnografických dat. V současné době se bohužel těžiště výzkumného zájmu posouvá směrem k sociálně vyloučeným lokalitám a k mechanizmům jejich vzniku, kulturní potřeby romské menšiny jsou tak opomíjeny."

100 osobností žádá zrušit výběrové řízení na post generálního ředitele ČT

Výběr nového ředitel  či ředitelky  veřejnoprávní insitutce České televize s ročním rozpočtem přesahujícím 7 miliard korun má proběhnout 15. července 2009. Do druhého kola volby postoupili ředitel Jiří Janeček, Jana Bobošíková, Hynek Chudárek, Jana Kasalová a Radomír Pekárek. Na výsledky prvního kola výběrového řízení nesouhlasně reagoval na počátku června Republikový výbor Odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků  otevřeným dopisem adresovaným Jiřímu Baumrukovi, předsedovi Rady České televize. Problematikou mediálních rad se dlouhodobě zabývá studentská iniciativa Inventura Demokracie, jejíž podporu vyjadřuje také  Otevřený dopis 100 českých uměleckých osobností představitelům demokratických politických stran ze dne 8. července 2009.  Umělecké osobnosti v dopise požadují zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize a zahájení jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti.

Rada pro umění zahájila svou činnost

Na ministerstvu kultury se 24. června 2009 poprvé sešla Rada pro umění, poradní sbor ministra, sestavený z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací. Její předsedkyní byla zvolena Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture a tajemnice Rady uměleckých obcí. „Ocenili jsme, že rada, která byla jmenována již v lednu loňského roku, ale dosud nebyla nikdy svolána, se konečně sešla a může začít pracovat,“ komentovala Marta Smolíková úvodní zasedání. Rada si od ministerstva kultury vyžádala zprávu o plnění Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 za poslední za rok a půl, kterou projedná na příštím jednání v září společně s dalšími podněty. Pracovat bude paralelně v menších pracovních skupinách, které se budou zaměřovat na jednotlivá témata.

Stát jako objednatel výtvarných uměleckých děl, přečin či příklad dobré praxe

Otevřený dopis skupiny historiků a kritiků výtvarných umění poslanci Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky panu Vladimíru Koníčkvi reaguje na jeho prohlášení v tisku Nemyslím, že by státní úřady měly nakupovat umělecká díla, od toho má stát galerie, které padlo v rámci mediální kampaně kolem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Zástupci a zástupkyně Umělecko historické společnosti ČR, Sdružení českých kritiků a teoretiků, Svazu výtvarných umení Mánes a ProCulture/Otevřené společnosti o.p.s. upozorňují, že ..Státy nakupovaly umění v minulosti bez ohledu na typ státního zřízení a děje se tak i dnes po celém světě...a nákup uměleckých děl státem je zcela legitimním nástrojem kulturní politiky..

Digitalizace kin v České republice

Ministerstvo kultury přijalo materiál „Digitalizace kin v ČR“. Jedná se o výchozí dokument pro naplňování jednoho z úkolů Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014, spočívající v podpoře modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou. Dokument definuje základní východiska a směry řešení přechodu na digitální projekce obrazu a zvuku, doporučuje základní rámec podmínek podpory, podává detailní popis toho, co digitalizace kin znamená. Materiál je výsledek práce pracovní skupiny a ročního sběru dat a informací o jednotlivých kinech|. Pracovní skupina byla sestavena odborem médií a audiovize pod názvem Pracovní skupina pro koordinaci digitalizace českých kin. Jejím cílem bylo vytvoření návrhu odborného a uceleného plánu digitalizace, který by definoval roli státu a poskytl detailní informaci o digitální projekci pro laiky z řad poskytovatelů dotací i odborníky na straně žadatelů.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.